Ordensbestemmelser for NH/F Musikbyen (ændret sidst år 2019)

(Ordenbestemmelser i PDF format)

Havesæsonen er fra 1. april til 31. oktober

 1.        Der må kun bygges hus på maksimalt 15% af haveloddets størrelse, dog højst 25m2. Højden må ikke overstige 3 meter, inkl. tårne spir kupler mm.
           Der skal foreligge en godkendt, men ikke målfast tegning, samt udfærdiges en byggeansøgning.
           Huset skal anbringes bagerst i haven, dog 2,5 meter fra skel.

           Huset må ikke indrettes til beboelse eller benyttes som beboelse.

          De til enhver tid gældende byggeregler skal overholdes.
          Huset skal være i god stand, og må ikke virke skæmmende for helheden. Havenummer skal være tydeligt fra gangstien.

          Havelåge må kun åbnes indad. Havelågen skal være forsynet med en postkasse.

1B.      Byggeri skal være færdigt 12 mdr. efter bygge tilladelse er givet fra kreds og eller kommunen.

2.        Der må ikke køres med bil, motorcykel eller knallert på gangene B C D E samt i mellemgangen.

Undtaget er handicap knallerter.
Hastigheden på foreningens område må ikke overstige 15 km.
Al parkering skal foregå på de anviste P-pladser.
Parkering uden for de anviste P- pladser er tilladt i forbindelse med af og pålæsning, dog ikke længere end 30 min.
Henstilling af køretøjer, campingvogne og anhængere uden nummerplader er ikke tilladt på foreningens område.

3.        Hække, hegn og låger må højst være 1,80 meter i højden og 0,3 meter fra skellinjen ud mod gangen.
          Hække og hegn i naboskel, må højst være 1,6 meter høje, hvis enighed om andet ikke kan opnås.
          Hække på hjørnegrunde må i hjørner, højst være 1,2 meter i højden og 1,80 meter langs gangen.
         Hvis træer plantes må de ikke blive mere end 2,5 meter i højden.
         Når eksisterende hegn mod gangene nedtages, må der kun plantes levende hegn.

         Hvert havelod skal holde gangen fri for ukrudt ud til midten af stien/vejen

4.        Der må kun flages med Dannebrog.
          Stolperne på B C D E samt tværgangen må ikke fjernes.

           Vandbassin i haverne er ikke tilladt, dog tillades børnebassin og fiskedamme, indtil 200 liter.

5.        Hunde skal føres i snor på hele foreningens område.

6.        Vanding med håndført slange maks. 1 time, og afhentning af vand foregår for lige havenumre på lige datoer og ulige havenumre på ulige datoer

           Dog er afhentning af vand til husholdning tilladt alle dage.

            Vanding af græsplæne er iflg. Københavns kommune ikke tilladt.

             Det er ikke tilladt at skylle grønt, vaske hænder og tøj m.m. i vandtønderne.
            Brug af pesticider er ikke tilladt.
           Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte begrænsninger vedr. brug af vand.

7.        Der må ikke arbejdes med motordrevne maskiner lørdag efter klokken 14.00.
           Det er ikke tilladt at arbejde med motordrevne maskiner søndage og helligdage.

8.        Haveaffald skal anbringes bagerst på den grønne plads, som ligger ved Slamboulevarden. Regler skrevet på de opsatte skilte ved pladsen, skal overholdes.

9.        Toilet skal tømmes i toilettank, som er placeret ved P-pladsen på F-gangen

10.      Farligt affald (maling m.m. sættes ved siden af miljøskabet der står på containerpladsen 148A)

           Det må ikke stilles foran skabet.

10A.    Der må ikke sættes byggeaffald eller andet affald på foreningens område eller på containerpladsen.

11.      Der må ikke afbrændes på foreningens område.

12.      Dato for pligtarbejde vil fremgå af hjemmesiden.

            Den vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og opsættes i opslagstavlerne på foreningshuset samt ved containerpladsen 148 A.

12A.    Medlemmer der er fyldt 70 år, er fritaget for Fælles arbejde, men er dog velkommen til at deltage.

           Det påhviler medlemmet selv at oplyse om alder.

 

13.      Der gives kun én henstilling for misligholdelse i sæsonen.

14.      Det påhviler medlemmet og dennes gæster at vise hensyn over for foreningens andre medlemmer.

Ordensbestemmelserne er vedtaget på generalforsamlingen i 1978, med ændringer i 1986 – 1989 – 1991 – 1995 – 1998 – 2012 - 2014 – 2015 - 2019

 

Udskriv Email