Referat af ordinær Generalforsamling I H/F Musikbyen

Søndag den 25. februar 2018

Dagsorden:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Beretning v/Formanden.

4. Regnskab v/Kassereren

5. Budget

6. Foreningshuset/kontor

7. Orientering om den grønne plads

8. Orientering om byggeregler / ansøgning byggetilladelser

8. Indkommende forslag

9. Valg

 

1. Valg af referent.

Formanden bød velkommen og foreslog Lea Tøt Nielsen som referent. Der var ingen modkandidater.

Herefter bad formanden forsamlingen rejse sig, så der afholdes et minuts stilhed for de afdøde medlemmer.

 

2. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Formand fra H/F Mejlgaarden Henning Tillemann. Der var ingen modkandidater. Henning Tillemann blev enstemmigt valgt.

Dirigenten foreslog et punkt 8.1 på dagsordenen i stedet for to punkt 8. Dette var der ingen bemærkninger til.

 

3. Beretningen ved Formanden.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Der blev stillet spørgsmål til dobbelthaver. Bent Madsen fra have 239 ønskede oplyst, om det tidligere er besluttet at dele dobbelthaver op til enkelthaver ved overdragelser. Formanden vil undersøge sagen og vende tilbage med et svar.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet. Der var et enkelt opklarende spørgsmål, der drejede sig om renovation og de grønne containere.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

5. Budget

Kassereren fremlagde budgettet. Der var der et par opklarende spørgsmål, som blev besvaret.

Budgettet blev herefter vedtaget

 

6. Foreningshus / kontor

Formanden orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at leje en kontorpavillion, der skal opstilles på den lille P. Plads ved siden af materialpladsen. Når kontor og dermed bestyrelsen er flyttet ud af det nuværende foreningshus, er det bestyrelsens opfattelse, at det er mere overskueligt at tænke nyt foreningshus. Formanden lovede, at der vil blive indkaldt til et møde, når der foreligger tilbud og planer for et nyt foreningshus.

 

Have 330 Majbritt Petersen foreslog, at vi selv bygger et nyt foreningshus.

På grund af sikkerheden og komplicerede byggeregler afviste formanden det.

 

Have 525 Nicolai spurgte ind til, hvilke tømmermestre, der vil blive bedt om at komme med tilbud.

Formanden sagde, at vi ikke har nogen specifikke håndværkere for øje, men kendte medlemmerne til en, så læg navn og adresse i foreningens postkasse.

 

Have 243 Niels Fischer spurgte ind til tidlige beslutninger om at købe et nyt foreningshus.

Formanden sagde, at de var skrinlagte dels pga. Kommunens krav og forenings økonomi.

 

Have 339 Lene Hansen spurgte ind til forsikring i det tilfælde, at skader opstår ved brug af det meget nedslidte foreningshus.

Formanden bekræftede, at foreningen har tegnet alle de forsikringer, der er påkrævet.

 

7. Orientering om den grønne plads

Formanden orienterede generalforsamlingen om det seneste års forhandling med Københavns Kommune om leje af den grønne plads. Formanden, Kassereren og Advokat Kramme har stået for dette. Vi har underskrevet areallejekontrakten, og afventer nu Kommunens underskrift. Lejeaftalen træder i kraft 1. marts 2018.

 

Have 551 Linda Jensen spurgte ind til, hvordan vi sikrer os mod, at andre end Haveforenings medlemmer benytter den grønne plads (ofte med andet end grønt affald).

Formanden forklarede, at vi ikke må indhegne området, men vi må nøjes med skiltning og mundtlige henstillinger fra medlemmerne.

 

Formanden gjorde det helt klart, at alt andet end grønt organisk affald ikke må henlægges på den grønne plads. Bliver et medlem taget i at bryde denne regel, vil det medføre en påtale, ved gentagelses tilfælde ophævelse af lejekontrakten.

 

8. Orientering om byggeregler / ansøgning / byggetilladelser.

Formanden orienterede om den nye procedure ved byggeansøgninger og viderebragte en opfordring fra Kredsformanden om at holde igen med trangen til at bygge, da forbundet og kommunen forhandler om en lempelse af ansøgningsproceduren. Formanden understregede, at fremtidige byggeansøgning kun vil blivebehandlet på et bestyrelsesmøde, så en byggeansøgning bliver imødekommet af en enig bestyrelse.

 

8.1 Forslag

1. Forslag om en stigning på 400,00 kr. på en vurdering, således at en vurdering kommer til at koste 1.200,00 Kr.

2. Der var stillet et forslag om taxakørsel til formanden, når der er møder i Kredsen.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

9. Valg

Valg til bestyrelsen

Formand………………...Flemming Nørgaard blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem……Ulrik Skaaning blev genvalgt

Suppleant………………John Rasmussen blev genvalgt

Vurderingsudvalget

Mark Teinfeldt………….blev genvalgt

Poul Jensen……………blev genvalgt

John Tækker og Allen Rasmussen stillede begge op til nyvalg.

John Tækker……………                      modtog 45 stemmer

Allan Rasmussen………                     modtog 29 stemmer

Der var fem ugyldige stemmer

Afstemningen var skriftlig

Som suppleant blev Allan Rasmusen valgt, da Martin Sølvmose ikke var mødt op til generalforsamling.

Revisor Suppleant

Thomas Askholm blev genvalgt

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden for en afsluttede bemærkning.

 

Formanden takkede for et godt møde og opfordrede medlemmerne til at være venlige og lydhør overfor hinanden.

 

Lea Tøt Nielse         Henning Tillemann         Flemming Nørgaard

     Referent                                    Dirigent                                             Formand

Udskriv Email

Vi bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse.
Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.

Jeg forstår

Læs vores Cookie- og privatlivspolitik.